Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Ποιες είναι οι παρατηρήσεις και οι διαφωνίες των στρατιωτικών

soldier_shadow

 

Στην τελική ευθεία έχει μπει η υπόθεση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι οι στρατιωτικοί έχουν παρατηρήσεις και ενστάσεις για όσα προβλέπει το νομοσχέδιο.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών συγκέντρωσε όλες τις παρατηρήσεις και τις έστειλε εγγράφως στην πολιτική ηγεσία. Ποιες είναι αυτές:
Επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», που θέσατε για διαβούλευση από τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016, καταθέτουμε τις απόψεις – προτάσεις μας για συμπλήρωσή του ως εξής:
  • Επί του άρθρου 18 με τίτλο: «Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης του ν.3883/2010 (Α΄ 167)»:
Ορθώς στις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου διορθώνονται οι ρυθμίσεις για τη μετάταξη, στο σώμα των Υπαξιωματικών, των συναδέλφων μας ΕΜΘ και συμπεριλαμβάνονται και οι συνάδελφοί μας ΕΠΟΠ, πλην όμως ενώ με την ισχύουσα παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.3883/2010 δίδεται η δυνατότητα για μετάταξη στο σώμα των Αξιωματικών των αποφοίτων ΑΣΣΥ, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη  για τους συναδέλφους μας ΕΜΘ που φέρουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή, οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να μεταταχθούν στο σώμα των Υπαξιωματικών.
Προκειμένου να διορθωθεί αυτή η αβλεψία, προτείνουμε, επί του άρθρου 18 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το κάτωθι:
Παράγραφος ….
Στο άρθρο 9 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους Ανθυπασπιστές ΕΜΘ, εφόσον ο τίτλος σπουδών που κατέχουν προσιδιάζει στην ειδικότητα της προς κάλυψη κενής οργανικής θέσης. 4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου έχουν ισχύ και για όσους μετατάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 46/2005 (ΦΕΚ Α΄ 64).».
  • Το άρθρο 22 με τίτλο: «Ειδικές περιπτώσεις μονιμοποίησης Επαγγελματιών Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού» να αναδιατυπωθεί σε: «Ειδικές περιπτώσεις μονιμοποίησης Επαγγελματιών Οπλιτών» και να αντικατασταθεί ως εξής:
«1. Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), οι οποίοι υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό, έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχει ανασταλεί με οποιοδήποτε τρόπο η μονιμοποίησή τους για λόγους υγείας, δύναται να μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου του οικείου Κλάδου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα σε βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου. β) Υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες. γ) Εκδίδεται γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Ναυτικού, με την οποία κρίνεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ιατρικές αντιλήψεις, ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ουσιώδη λειτουργική διαταραχή και είναι κατάλληλοι για να παραμείνουν στην ενέργεια σε υπηρεσία γραφείου, ξηράς ή εδάφους. 2. Οι ως άνω κρινόμενοι υπηρετούν αποκλειστικά σε θέσεις υπηρεσίας γραφείου, ξηράς ή εδάφουςανάλογα με τον Κλάδο που υπηρετούν.».
  • Το άρθρο 25 με τίτλο: «Μεταθέσεις στρατιωτικού προσωπικού» να αντικατασταθεί ως εξής:
«Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν.3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: α. τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία, είτε επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή ή έχουν τέκνο με μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζεται ειδικό τμήμα ή σχολείο και ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον 67%. β. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο.».
  • Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 με τίτλο: «Μετατάξεις στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων», να προστεθούν και οι Υπαξιωματικοί εξ ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, ως εξής:
«2. Όμοια δυνατότητα υφίσταται και για τους μονίμους εν ενεργεία υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών ή Εθελοντές Μακράς Θητείας και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ονομασία αυτών ως υπαξιωματικών, καθώς και για τους μονιμοποιηθέντες ΕΠ.ΟΠπου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας, οι οποίοι μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών, ως Στρατιωτικοί Ιερείς του εν λόγω Κοινού Σώματος, προαγόμενοι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.».
  • Επιπλέον των ανωτέρω να προστεθούν τα κάτωθι:
  • Άρθρο …
Η παρ.1 του άρθρου 10 του ν.1911/1990 (Α΄ 166) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1. Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο έχει τέκνο που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down είτε σύζυγο ή γονέα ή άγαμο τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, όπως και όσοι έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία ή με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμου με αναπηρία, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, δικαιούται ειδικής άδειας με αποδοχές, πέραν της κανονικής, μέχρι τριάντα (30) ημέρες το χρόνο.»
  • Άρθρο … Συνυπηρέτηση Δημοσίων Υπαλλήλων με Στρατιωτικούς
Τροποποίηση διατάξεων ν.2946/2001 (Α΄ 224)
Το άρθρο 21 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δημοσίου), που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην πόλη που υπηρετεί ο σύζυγός τους. 2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης της/του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου, ανεξαρτήτως ύπαρξης αντικαταστάτη στην πόλη προέλευσης καθώς και λειτουργικού κενού στην πόλη απόσπασης. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο, κοινοποιείται δε ενυπογράφως υποχρεωτικώς στην/στον υπάλληλο, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. 3. Η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την απόφασή της και όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποχώρησης του στρατιωτικού προς τη νέα πόλη μετάθεσης. 4. Σε περίπτωση που η απόσπαση δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω έλλειψης οργανικής θέσης (λόγω ειδικότητας) της/του υπαλλήλου που πρέπει να αποσπαστεί, η απόσπαση διενεργείται σε συναφή ειδικότητα ή σε περίπτωση που και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε άλλη θέση, έστω και εκτός οργανικής, όπου ο/η υπάλληλος μπορεί να ανταποκριθεί σύμφωνα με τις ικανότητές του, καθήκοντα ή προσόντα του».
  • Άρθρο …
Τροποποίηση διατάξεων ν.3754/2009 (Α΄ 43)
Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43) προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:
«3. Ο ανωτέρω περιορισμός της πενταετίας δεν ισχύει για το προσωπικό τις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετατίθενται. Στην περίπτωση αυτή το παραπάνω προσωπικό ακολουθεί υποχρεωτικά το στέλεχος που μετατίθεται.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43) αναριθμείται σε 4.
  • Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και στους Υπαξιωματικούς – Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων να παραμένουν στην Υπηρεσία μετά την 35ετία, για ακόμη μια πενταετία, προς συμπλήρωση 40ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, κατ΄ ανάλογη ρύθμιση με τα ισχύοντα στους Αξιωματικούς και τις συνδυασμένες διατάξεις των νόμων 3883/2010 και 3865/2010, προτείνονται τα κάτωθι:
Άρθρο ….
Τροποποίηση διατάξεων ν.2439/1996 (Α΄ 219)
Στο άρθρο 16 του ν.2439/1996 (Α΄ 219) προστίθενται παράγραφοι 26 έως 29, ως εξής:
«26. Αξιωματικοί, μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη, που συμπληρώνουν 35ετία πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες, εφόσον το επιθυμούν δεν αποστρατεύονται και παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, στον κατεχόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων και στην τελευταία θέση της επετηρίδας των ομοιοβάθμων τους, για χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο συμπληρώνονται πέντε (5) έτη πέρα των τριάντα πέντε (35) και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το προβλεπόμενο για το βαθμό τους όριο ηλικίας, με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 28. Για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αναφορά εντός του πρώτου διμήνου του έτους που συμπληρώνονται τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
27. Οι Αξιωματικοί της προηγούμενης παραγράφου κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις από τα αρμόδια συμβούλια, ως εξής: α. Διατηρητέοι, όσοι κατά το χρόνο υπηρεσίας τους πέραν της 35ετίας συγκεντρώνουν όλα τα ουσιαστικά τους προσόντα σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς. β. Μη διατηρητέοι, όσοι κατά τον ίδιο χρόνο δεν συγκεντρώνουν όλα τα ουσιαστικά τους προσόντα σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς. γ. Αποστρατευτέοι.
28. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο κρινόμενοι μη διατηρητέοι και αποστρατευτέοι Αξιωματικοί αποστρατεύονται. Οι κριθέντες κατ΄ έτος διατηρητέοι Αξιωματικοί αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με τη λήξη του έτους στο οποίο συμπληρώνονται πέντε (5) έτη πέραν των τριάντα πέντε (35) ετών ή με τη λήξη του έτους που συμπληρώνουν το προβλεπόμενο για το βαθμό τους όριο ηλικίας, εφόσον η συμπλήρωση αυτή επέλθει νωρίτερα. Οι Αξιωματικοί του προηγούμενου εδαφίου προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για το Όπλο, Σώμα ή την ειδικότητα στην οποία ανήκουν, ένα μήνα νωρίτερα από την επικείμενη αποστρατεία τους.
29. Οι Αξιωματικοί που παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 26 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) επιπλέον έτος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τους Αξιωματικούς αυτούς όπως και για αυτούς που έχουν τουλάχιστον μια κρίση διατηρητέου, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 22.».
Άρθρο ….
Τροποποίηση διατάξεων ν.1848/1989 (Α΄ 112)
Στο άρθρο 13 του ν.1848/1989 (Α΄ 112) προστίθενται παράγραφοι 11 και 12, ως εξής:   
«11. Εθελοντές μακράς θητείας που συμπληρώνουν 35ετία πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες, εφόσον το επιθυμούν, δεν αποστρατεύονται και παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, στον κατεχόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων και στην τελευταία θέση της επετηρίδας των ομοιοβάθμων τους, για χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο συμπληρώνονται πέντε (5) έτη πέραν των τριάντα πέντε (35) ετών και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το προβλεπόμενο κατά τη κείμενη νομοθεσία όριο ηλικίας. Για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αναφορά εντός του πρώτου διμήνου του έτους που συμπληρώνονται τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
12. Οι εθελοντές μακράς θητείας που παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία κατ΄ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) επιπλέον έτος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας».
Άρθρο ….
Τροποποίηση διατάξεων ν.2936/2001 (Α΄ 166)
Στο άρθρο 5 του ν.2936/2001 (Α΄ 166) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, ως εξής:   
«4. Επαγγελματίες Οπλίτες που συμπληρώνουν 35ετία πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες, εφόσον το επιθυμούν, δεν αποστρατεύονται και παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, στον κατεχόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων και στην τελευταία θέση της επετηρίδας των ομοιοβάθμων τους, για χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο συμπληρώνονται πέντε (5) έτη πέραν των τριάντα πέντε (35) ετών και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το προβλεπόμενο κατά τη κείμενη νομοθεσία όριο ηλικίας. Για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αναφορά εντός του πρώτου διμήνου του έτους που συμπληρώνονται τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
5. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες που παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία κατ΄ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) επιπλέον έτος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας».

http://www.militaire.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΣΩ TAXISNET! (ΟΔΗΓΙΕΣ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε.Σ.)