Στρατιωτικοί: Οι χαμηλότερα αμειβόμενοι εργαζόμενοιΤο «ειδικό» μισθολόγιο των στρατιωτικών.

Καμία απολύτως πρόβλεψη για εργασία πέραν του ισχύοντος ωραρίου δεν έχουν οι στρατιωτικοί, οι μοναδικοί στον δημόσιο τομέα που υφίστανται τέτοια διάκριση. Στην πραγματικότητα οι ώρες υπερωριακής εργασίας για τα στελέχη των ΕΔ έχουν γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Παρ' όλα αυτά, ουδεμία αποζημίωση λαμβάνουν για αυτές τις ώρες, που δεν είναι καθόλου λίγες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Οι αποδοχές των στρατιωτικών είναι τουλάχιστον 50% χαμηλότερες των λοιπών ειδικών μισθολογίων, ενώ υπολείπονται και των βασικών αποδοχών των υπαλλή­λων οι οποίοι αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την αντιστοιχία επιπέδου εκπαίδευ­σης, τον χρόνο υπηρεσίας και τη βαθμολογική εξέλιξη. Συγκριτικά, οι μέσες μεικτές μηνιαίες αποδοχές ενός βου­λευτή είναι υπερπενταπλάσιες των αντίστοιχων αποδο­χών των στρατιωτικών και διπλάσιες από αυτές των δικα­στικών λειτουργών. Επιπλέον, οι αποδοχές των δικαστι­κών λειτουργών είναι σχεδόν τριπλάσιες από αυτές των στρατιωτικών και διπλάσιες από αυτές των υπόλοιπων κατηγοριών. Οι δε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων λαμβά­νουν κατά μέσο όρο 50% μεγαλύτερες αποδοχές από αυ­τές των στρατιωτικών. 

Η θεσμοθέτηση «ειδικού» μισθολο­γίου -που «ειδικό» είναι μόνο σε ό,τι αφορά τη συνεχή υποβάθμισή του- για τους στρατιωτικούς ουσιαστικά λει­τουργεί σαν νομική συγκάλυψη μιας διαχρονικής προ­σπάθειας της Πολιτείας να πλήξει οικονομικά τον Έλληνα στρατιωτικό, επιβάλλοντας ένα άδικο μισθολόγιο, υποδε­έστερο τόσο των λοιπών ειδικών μισθολογίων όσο και του ενιαίου μισθολογίου των πολιτικών δημοσίων υπαλ­λήλων. Ένα μισθολόγιο που, πέραν των χαμηλότατων βα­σικών μισθών, είναι το μοναδικό το οποίο δεν προβλέπει κανενός είδους αποζημίωση για την υπερωριακή εργασία, η οποία μάλιστα επιβάλλεται τόσο από τη ιδιάζουσα φύση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και από το κανονιστικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο διεξάγονται εν γένει η στρατιωτική εκπαίδευση και η πολεμική προπαρασκευή. 

Απογοήτευση προκαλεί το γεγονός ότι οι αποδοχές των στρατιωτικών υστερούν ακόμα και έναντι των αποδο­χών των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, παρόλο που θεωρητικά μοιράζονται το ίδιο μισθολόγιο. Η διαφο­ρά έγκειται στο γεγονός ότι οι στρατιωτικοί δεν λαμβά­νουν καμία αποζημίωση για την υπερωριακή τους εργασία αλλά και την εργασία που εκτελείται πέραν του πενθημέ­ρου, σε αντίθεση με αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμε­νικούς, οι οποίοι αποζημιώνονται με 2,77 ευρώ για κάθε ώρα νυκτερινής εργασίας και με 46 ευρώ ημερησίως για την εργασία που παρέχουν πέραν του πενθημέρου.

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-14/05/2016)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΣΩ TAXISNET! (ΟΔΗΓΙΕΣ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε.Σ.)