Διαφορετική Εισφορά για Αναγνώριση Μάχιμης 5ετίας, μεταξύ Στελεχών ΕΔ-ΣΑ-ΠΣ. Πρόταση Κατάθεσης Τροπολογίας στο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Του Λοχαγού (Ο) ε.α Ηλία Νατσιούλα
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1902/1990, στους στρατιωτικούς, που προσλαμβάνονται μετά την 1-10-1990, για την αναγνώριση της μάχιμης υπηρεσίας 5 ετών εκστρατείας , ως συντάξιμης υπηρεσίας  απαιτείται η υποβολή αίτησης και η καταβολή εισφοράς.

Η εισφορά υπολογίζεται ως κράτηση υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη επί των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών  τους, ίση με το ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ (σήμερα ανέρχεται σε 6,67%).  Για όσους προσλήφθησαν μέχρι 30 Σεπ 1990 η αναγνώριση 5 ετών ήταν άνευ καταβολής εισφοράς.

Αντίθετα τα στελέχη των ΣΑ-ΠΣ για την αναγνώριση των πέντε ετών υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας καταβάλλουν διαφορετικές εισφορές υπέρ σύνταξης ως προς τη σύνταξη, αν και τα στελέχη των ΕΔ – ΣΑ – ΠΣ αμείβονται με τις ίδιες μισθολογικές διατάξεις και η οποία (αναγνώριση) επιφέρει τα ίδια συνταξιοδοτικά αποτελέσματα σε όλα τα στελέχη (ΕΔ – ΣΑ – ΠΣ).

Αναλυτικά η εισφορά υπολογίζεται για τα:

 -Στελέχη των ΕΔ (παλαιοί ασφαλισμένοι), σε ποσοστό 6,67% Χ (βασικό μισθό + επίδομα χρόνου υπηρεσίας + επίδομα ειδικών συνθηκών + 176,00€ μέχρι το διοικητικό βαθμό του Σχη, ενώ για τους βαθμούς Ταξχου και άνω το επίδομα υψηλής αυξημένης ευθύνης).

-Στελέχη των ΕΔ (νέοι ασφαλισμένοι), σε ποσοστό 6,67% επί του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών.

Στελέχη των ΣΑ και του ΠΣ, με καταβολή εισφοράς υπέρ σύνταξης, η οποία υπολογίζεται μηνιαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3865/2010, σε ποσοστό 20% % (ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη 6,67%+13,33%=20%) επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν τα εν λόγω στελέχη για εργασία πέραν του πενθημέρου. Δηλαδή 39,87€ για κάθε μήνα αναγνώρισης, καθώς υπολογίζεται σε ποσοστό 20%Χ(52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  Χ  46 € (ΑΠΟΖ. ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ))/12.

Μετά την  ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν.4387/2016, φαίνεται πως για τα στελέχη των ΣΑ και του ΠΣ  δεν επέρχεται καμία ουσιαστική μεταβολή εις τον υπολογισμό των 5 ετών εις το διπλάσιο (μάχιμη πενταετία) καθώς δεν επηρεάζονται ούτε με τις ανωτέρω διατάξεις ούτε και καταργούνται κείμενες διατάξεις που τους αφορούν. Ο υπολογισμός θα συνεχίσει να πραγματοποιείται επί του 20 % συνόλου ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο συνεχίζεται όμως να υπάρχει  αυτή η διαφοροποίηση  στον τρόπο υπολογισμού μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος  σε σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις με μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των στελεχών των ΕΔ.

Κατόπιν των παραπάνω, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, προτείνεται να κατατεθεί στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που τίθεται για ψήφιση στην Βουλή, την 21 Ιουλίου 2016 η κάτωθι τροπολογία προκειμένου να αρθεί η αδικία σε βάρος των στελεχών των ΕΔ, αναφορικά με τις εισφορές που θα καταβάλλονται για την αναγνώριση, ως προς τη σύνταξη, των πέντε ετών υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας και να καταβάλλεται μηνιαία εισφορά αναγνώρισης 39,87€ κοινή για όλους.

Τροπολογία:

Η παρ 3 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Προκειμένου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210 Α΄), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται για κάθε μήνα επί του ποσού των 199,35€ και παρακρατούνται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.»
 
ΠΗΓΗ : http://kranosgr.blogspot.gr/2016/07/5_20.html
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΕΞΑΓΟΡΑ
ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ/
ΜΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
 5 ΕΤΩΝ
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΔ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993
6,67% Χ (ΒΜ+ΕΧΥ+
ΕΙΔ ΣΥΝΘΗΚΩΝ+ 176,00€ )
ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΕΤΩΝ ή 20 ΕΤΩΝ
 ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
100-150€
6.000€
 Εως
  9.000€
(20%*199,35€)=
39,87€
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΔ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ 1-1-1993
6,67% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
   -
100-150€

(20%*199,35€)=
39,87€
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
20%Χ(52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  Χ  46 € )/12
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΔ
39,87€
2.392€
(20%*199,35€)=
39,87€

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΣΩ TAXISNET! (ΟΔΗΓΙΕΣ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε.Σ.)