Θέσεις σε Πανεπιστήμια για Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς

ΑΠΟΦΑΣΗ των συναρμόδιων Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Παιδείας για τον καθορισμό θέσεων Αξιωματικών σε τμήματα Πανεπιστημίων
Αριθμ.Φ.331.1/16/387348/Σ.1191
Καθορισμός αριθμού θέσεων για την Κατάταξη Αξιωματικών του Στρατού σε Τμήματα Πανεπιστημίων για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2016 - 2017, 2017 - 2018 και 2018 - 2019.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α΄/2001),
2. τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. Υ24 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» απόφασης (ΦΕΚ 2144 Β΄/6.10.2015) και της αριθμ. Υ27 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου» απόφασης (ΦΕΚ 2168 Β΄/9.10.15) ως ισχύει, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των θέσεων για την κατάταξη Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς σε τμήματα των Πανεπιστημίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 - 2017, 2017 - 2018 και 2018 - 2019, ως ακολούθως :
α. Για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, 3 θέσεις για Αξιωματικούς του Μηχανικού (MX), απόφοιτους της ΣΤΕΑΜΧ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
β. Για το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, 8 θέσεις για Αξιωματικούς του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ), απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
γ. Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, 8 θέσεις για Αξιωματικούς του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ) απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ και 1 θέση για Αξιωματικό των Διαβιβάσεων (ΔΒ) απόφοιτο της ΣΤΗΑΔ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
δ. Για το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, 2 θέσεις για Αξιωματικούς του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών (ΣΕΜ) και 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΣΥΠ), για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
ε. Για το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, 3 θέσεις για Αξιωματικούς του Γεωγραφικού Σώματος (Γ), για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
στ. Για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών του ακαδημαϊκό έτος 2016-1017.
ζ. Για το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΥΠ), για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2018-2019.
η. Για το τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΥΠ), για τα ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
2. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των κατατάξεων αυτών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210Α΄).
3. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ 

Εθνικής Άμυνας 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΠΗΓΗ : http://kranosgr.blogspot.gr/2016/07/blog-post_7.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις