Άδειες στρατιωτικών: Έρχονται αλλαγές με υπουργική απόφαση! Τι επισημαίνει η ΠΟΕΣ

alexiptotistis 
Τι ΔΕΝ πρέπει να αλλάξει στις άδειες των στρατιωτικών επισημαίνει στην πολιτική ηγεσία με έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.
Εν όψει της έκδοσης  Υπουργικής Απόφασης περί Αδειών Απουσίας Στρατιωτικού Προσωπικού  του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η ΠΟΕΣ στο μακροσκελές κείμενό της επισημαίνει με τα έντονα μαύρα γράμματα όλα όσα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι Καμμένος και Βίτσας:
Παρατίθενται τα είδη των αδειών και με bold σήμανση οι προτάσεις , ενώ οι λοιπές υφιστάμενες άδειες δεν επηρεάζονται:
Κανονική άδεια
Τα μόνιμα στελέχη δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος τριάντα (30) ημέρες κανονική άδεια απουσίας για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφάπαξ ή τμηματικά. Η διάρκεια κάθε τμήματος δεν δύναται να είναι μικρότερο των πέντε (5) ημερών και γι’ αυτές ισχύουν τα παρακάτω:
– Χορηγούνται μετά από έγγραφη αίτηση του μονίμου στελέχους, που υποβάλλεται ιεραρχικά σ’ αυτόν που έχει δικαίωμα να χορηγήσει την άδεια και χορηγείται ολόκληρη, ή τμηματικά, κατά  το χρόνο προγραμματισμού της, εκτός αν έκτακτες και σοβαρές ανάγκες του ιδίου επιβάλλουν τη λήψη αυτής σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.
– Δικαίωμα χορήγησης ΚΑ στα μόνιμα στελέχη, τόσο για το εσωτερικό, όσο και για το εξωτερικό, έχει ο Διοικητής – Διευθυντής της Μονάδας – Υπηρεσίας όπου υπηρετούν.
– Το σύνολο των ημερών ΚΑ που χορηγείται υποχρεωτικά σε μόνιμα στελέχη, εφάπαξ ή τμηματικά, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις τριάντα (30) ημέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να παραταθεί η ημερομηνία χορηγήσεως μέχρι την 31 Ιανουαρίου του επομένου έτους. Αν για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω άδεια δεν χορηγηθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία, τότε το υπόλοιπο αυτής χορηγείται υποχρεωτικά στα μόνιμα στελέχη, ακόμα και εάν δεν το έχουν ζητήσει,  μέχρι τέλος Μαρτίου, χρονολογία που θα πρέπει το σύνολό της να έχει εξαντληθεί. Κατ` εξαίρεση για όσους επανέρχονται οπό το εξωτερικό όπου συμμετείχαν σε ειρηνευτικές αποστολές υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών, η ως άνω άδεια μπορεί να χορηγείται καθ` όλο το επόμενο ημερολογιακό έτος με δυνατότητα έναρξης αυτής μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου.
  • Υπόλοιπο ΚΑ κάτω από 5 ημέρες, χορηγείται ολόκληρο.
– Από κάθε Μονάδα – Υπηρεσία μπορούν να βρίσκονται σε Κανονική άδεια από την παρούσα δύναμη της μέχρι το 1/3 του προσωπικού της.
Κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές
                           
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του αρμόδιου για έγκριση χορήγησης των κανονικών αδειών, χορηγείται στα μόνιμα στελέχη κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές μέχρι τριάντα (30) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον και μετά την εξάντληση της κανονικής και της άδειας απουσίας μικράς διάρκειας.  Οι αποδοχές στην περίπτωση αυτή μειώνονται κατά 50% του συνόλου των αποδοχών του αναλόγου χρόνου (ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 2 εδάφ δ` του ν.1481/84).
Άδεια απουσίας μικράς διάρκειας
Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό το οποίο δικαιούται κανονική άδεια, δικαιούται άδειες απουσίας μικράς διαρκείας για το εσωτερικό ή για το εξωτερικό, οι οποίες διαρκούν από δύο (2) έως τέσσερις (4) ημέρες, ανεξάρτητα από την εξάντληση της κανονικής άδειας και για αυτές ισχύουν τα παρακάτω:
– Χορηγούνται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος.
– Μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος, το σύνολο των αδειών μικράς διαρκείας δύο (2) έως τεσσάρων (4) ημερών, που χορηγούνται υποχρεωτικά στο μόνιμο στέλεχος, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις δέκα (10).
– Απαγορεύεται να δοθούν μαζί, διαδοχικά και χωρίς διακοπή, περισσότερες από μία άδειες απουσίας μικράς διαρκείας.
Ημερήσια άδεια απουσίας
Οι ημερήσιες άδειες είναι διάρκειας 24 ωρών, χορηγούνται στα μόνιμα στελέχη για την αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών μετά από έγγραφη αίτησή τους στον αρμόδιο για τη χορήγηση των αδειών τους φορέα, ανεξάρτητα από τη χορήγηση κανονικής και μικράς διαρκείας αδείας. Οι ημερήσιες άδειες απουσίας, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) καθ’ έτος.

Ολιγόωρη άδεια απουσίας
Η Ολιγόωρη άδεια απουσίας των μονίμων στελεχών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του, είναι διάρκειας μέχρι τριών (3) ωρών και χορηγείται στο μόνιμο προσωπικό κατά το χρόνο που εκτελεί υπηρεσία, κατά την κρίση του Διοικητή – Διευθυντή της Μονάδας – Υπηρεσίας του. Οι άδειες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) ώρες το μήνα.
Άδεια απουσίας εκπαιδευτική για τη ημεδαπή και την αλλοδαπή
Οι Εκπαιδευτικές άδειες ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στις ειδικές εκπαιδεύσεις του στρατιωτικού προσωπικού, εκτός των Παραγωγικών Σχολών.
Άδεια απουσίας εξετάσεων
Στα μόνιμα στελέχη που φοιτούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα ή για απόκτηση διδακτορικού πτυχίου σε Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, ειδική άδεια εξετάσεων διάρκειας μέχρι είκοσι (20) ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται είτε τμηματικά είτε ολόκληρη, για συγκεκριμένη εξεταστική  περίοδο και μόνον για τα έτη σπουδών που απαιτούνται για τη φοίτηση συν ένα (1) έτος.
Μετά το πέρας της άδειας εξετάσεων, τα στελέχη υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης όπου φοιτούν, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
Η λήψη της φοιτητικής άδειας υπόκειται στους περιορισμούς που υπόκεινται και οι λοιπές άδειες, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες προετοιμασίας και ετοιμότητας των ΕΔ και δύναται να μη χορηγηθεί ή να ανακληθεί, εάν αυτό επιβάλλεται για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. Η μη χορήγησή της, για τους παραπάνω λόγους, δεν δημιουργεί το δικαίωμα για καταβολή αποζημίωσης ή λήψης αυτής αθροιστικά με την άδεια του επόμενου έτους
Άδεια απουσίας λόγω επικίνδυνης εργασίας
Εκτός από το πολιτικό προσωπικό, χορηγείται άδεια απουσίας συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών και στα μόνιμα στελέχη των ΕΔ, εφόσον αυτά εργάζονται σε κλινικές, εργαστήρια, πάσης φύσεως τμήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στα οποία χρησιμοποιούνται ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τα Γενικά Επιτελεία οφείλουν να καταρτίσουν πίνακες με τις ειδικότητες οι οποίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους χρησιμοποιούν ιοντίζουσες ακτινοβολίες και να καθορίσει τις διαδικασίες σχετικά με τη λήψη της.
Για τη χορήγηση της αδείας επικίνδυνης εργασίας πλέον της κανονικής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Σχηματισμό, Μονάδα, Υπηρεσία που υπηρετεί, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το όνομά του αναφέρεται σε εγκριθείσα κατάσταση του αντίστοιχου ΓΕ, με σύμφωνη γνώμη- βεβαίωση του προϊσταμένου.
Η χορήγηση της άδειας γίνεται μετά από προγραμματισμό των αναγκών των Σχηματισμών, Μονάδων, Υπηρεσιών, ώστε να μην επηρεάζεται το έργο τους και δε μπορεί να είναι συνεχόμενη με άλλου είδους άδεια.
Για τη χορήγησή της δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη λήψη της κανονικής άδειας, υπό την προϋπόθεση να μην καταστρατηγούνται οι διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση των κανονικών αδειών.
Άδεια λόγω ασθένειας συζύγου ή προστατευόμενων μελών
Στα μόνιμα στελέχη το οποίο έχουν σύζυγο ή άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, που πάσχουν από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, ή αν τα τέκνα τους πάσχουν από νόσημα που απαιτεί συχνές μεταγγίσεις αίματος χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος και ανά περίπτωση, άδεια απουσίας διάρκειας τριάντα (30) ημερών, με αποδοχές. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μετά από αίτηση του στελέχους, είτε ολόκληρη είτε τμηματικά.
Στην  περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι ίδιας ή όμοιας ειδικής άδειας απουσίας, το στέλεχος δικαιούται την άδεια αυτή, μόνον εφόσον ο έτερος γονέας δεν προβεί σε χρήση της ειδικής άδειας που δικαιούται ή κατά το μέρος που δεν γίνεται χρήση αυτής, αλλά πάντοτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχεται η ειδική άδεια. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται κάθε φορά κοινή δήλωση, όπου αναφέρεται ποιος εκ των δύο γονέων θα προβεί σε χρήση της σχετικής άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί και επιμελούνται περισσότερα από ένα τέκνα, το δικαίωμα λήψης της ειδικής αδείας  ασκείται αυτοτελώς και από τους δύο.
Την παραπάνω άδεια δικαιούται και το στρατιωτικό προσωπικό, που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας.
Άδεια γονική

Στο στρατιωτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών χορηγείται ειδική άδεια απουσίας πέντε (5) ημερών στη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επίσκεψη στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και την ενημέρωσή τους για τη σχολική τους επίδοση. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας ισχύουν τα εξής:
– Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, η άδεια χορηγείται σε έναν από τους δύο γονείς.
– Για τη χορήγηση της άδειας ο γονέας στρατιωτικός υποβάλλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο άλλος γονέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας), καθώς και ότι αθροιστικά δεν  έχουν ξεπεράσει τη λήψη πέντε (5) ημερών γονικής αδείας κατά το τρέχον σχολικό έτος. 
– Η άδεια χορηγείται στο γονέα στρατιωτικό και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
– Η άδεια χορηγείται και στους γονείς στρατιωτικούς που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.
– Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.
Άδειες άνευ αποδοχών
Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του.
Στα μόνιμα στελέχη δύναται να χορηγείται από τον ΥΕΘΑ άδεια χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών, ύστερα από αίτησή τους, για  το εσωτερικό και το εξωτερικό, εφόσον συντρέχουν σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι.
Μόνιμο στέλεχος των ΕΔ που ο ή η σύζυγός του είναι στρατιωτικός οποιουδήποτε Κλάδου των ΕΔ ή των Κοινών Σωμάτων ή ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας ή εργάζεται σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από απόφαση του Αρχηγού του οικείου κλάδου, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη.
Ο χρόνος της αδείας, για τις ανωτέρω πρώτη και τέταρτη περιπτώσεις, αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, καθώς και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του στελέχους εφόσον το στέλεχος καταβάλει τις νόμιμες κρατήσεις για την κύρια και επικουρική ασφάλιση. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπόχρεος δεν αποδίδει τις ως άνω κρατήσεις, δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.
Οι άδειες απουσίας άνευ αποδοχών χορηγούνται με απόφαση του ΥΕΘΑ, κατόπιν εισήγησης του οικείου Κλάδου, και του Α/ΓΕΕΘΑ για τα Κοινά Σώματα.
Άδεια λόγω τέλεσης γάμου
Στα μόνιμα στελέχη, χορηγείται υποχρεωτικά άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) ηµερών για τέλεση γάµου, πλέον της κανονικής.
Η παραπάνω άδεια χορηγείται ολόκληρη, μετά από έγγραφη αίτηση του μονίμου στελέχους, που υποβάλλεται ιεραρχικά σ’ αυτόν που έχει δικαίωμα να τη χορηγήσει και δύναται να χορηγηθεί µε µέρος της κανονικής ή µικράς διαρκείας άδειας, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, αµέσως προ ή µετά την τέλεση του γάµου.
Άδεια κυήσεως – λοχείας
Στο γυναικείο προσωπικό των Ε.Δ., το οποίο κυοφορεί, μετά από σχετική γνωμάτευση της αρµόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, έχει δικαίωμα να επιλέξει στον τέταρτο μήνα κύησης, με υπεύθυνη δήλωση το να λάβει άδεια κύησης – λοχείας διάρκειας πέντε (5) μηνών, με αποδοχές, ως ακολούθως:
– Άδεια κύησης, δύο (2) μήνες πριν τον τοκετό και άδεια λοχείας, τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό, εφόσον το νεογέννητο ζει.
– Να λάβει άδεια κύησης διάρκειας πέντε (5) μηνών, από τον πέμπτο μήνα της κύησης.
Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.
Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες.
Οι άδειες των περιπτώσεων α και β της πρώτης παραγράφου, παρατείνονται αυτοδικαίως για τριάντα (30) ημέρες μετά τον τοκετό, εάν το νεογέννητο δεν ζει.
Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, οι παραπάνω άδειες αυξάνονται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
Άδεια λόγω θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β’ βαθμού
Χορηγείται υποχρεωτικά στα μόνιμα στελέχη άδεια απουσίας τριών (3) ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενή έως β’ βαθμού
Άδεια ανατροφής τέκνου
Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας εννέα (9) μηνών. Η άδεια ανατροφής τέκνου λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη και εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας του.
Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά έξι (6) μήνες, για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του ενός.
  Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω, η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3)  μήνες για κάθε τέκνο.
  Για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, τους γονείς μετά από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα του τέκνου, καθώς και στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων πάσχει από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, η άδεια  ανατροφής του τέκνου αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.
  Οι διευκολύνσεις των ανωτέρω δεύτερης και τρίτης παραγράφων παρέχονται στο άρρεν και θήλυ στρατιωτικό προσωπικό, ανεξάρτητα εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος απασχολείται ή όχι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, η άδεια λαμβάνεται μετά το πέρας της άδειας κυήσεως – λοχείας και με κοινή αναφορά τους  καθορίζεται ποιος από εκ των δύο θα προβεί σε χρήση της διευκόλυνσης, εκτός εάν με την αναφορά τους καθορισθούν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα προβεί σε χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι διευκολύνσεις.
Στην περίπτωση που ο σύζυγος ή η σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο τομέα, με κοινή δήλωση που υποβάλλεται στις Υπηρεσίες τους, επιλέγεται η διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της  άδειας ανατροφής και ποιος εκ των δύο θα προβεί σε χρήση αυτής, εκτός εάν με την κοινή τους  δήλωση καθορισθούν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα προβεί σε χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι διευκολύνσεις.
Εφόσον ο γονέας το επιθυμεί και δικαιούται σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις άδεια ανατροφής τέκνου, μπορεί να επιλέξει με υπεύθυνη δήλωσή του αντί της άδειας να λάβει μειωμένο χρόνο εργασίας κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.
Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, η άδεια ανατροφής τέκνου που δικαιούται προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα και το μειωμένο ωράριο της παραγράφου 9 κατά έξι (6) μήνες.
Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη.
Η άδεια της παραγράφου 1 και οι διευκολύνσεις της παραγράφου 8 παρέχονται στο άρρεν και θήλυ μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό ολικώς ή κατά το μέρος που ο σύζυγος ή η σύζυγος, εφόσον εργάζεται στον ιδιωτικό  τομέα και δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, δεν προβεί σε χρήση ή προβεί σε μερική χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων, αλλά πάντοτε διαδοχικά μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι διευκολύνσεις αυτές και μετά από προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του αρμοδίου φορέα του ιδιωτικού τομέα. Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 142 του Ν. 3655/2008 (Α` 58), δεν αποτελεί όμοια διευκόλυνση με την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παραγράφου 1 και τις διευκολύνσεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
Άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου
Στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ε∆ µε οποιαδήποτε ιδιότητα και υιοθετεί τέκνο ηλικίας έως και έξι (6) ετών, χορηγείται 5µηνη ειδική άδεια με αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Επιτελείου που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από εισήγηση του/ της Γραφείου/ ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του οικείου ΓΕ.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας, οι θετοί γονείς δικαιούνται έκαστος πέντε (5) ηµέρες ειδική άδεια απουσίας, πέραν των προβλεπόµενων, η οποία µπορεί να χορηγηθεί συνολικά ή αθροιστικά.
Άδεια απουσίας μελών Δ.Σ. ενώσεων στρατιωτικών
Στον Πρόεδρο και στο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, του ν.4407/2016, παρέχεται ειδική άδεια απουσίας πέντε (5) ημερών το μήνα πέραν των προβλεπομένων με αποδοχές, η οποία λαμβάνεται εφάπαξ ή τμηματικά, για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ενώ αντίστοιχα για τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων σωματείων μελών της Ομοσπονδίας, παρέχεται ειδική άδεια απουσίας τριών (3) ημερών το μήνα.
Στους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας, παρέχεται ειδική άδεια απουσίας, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Συνεδρίων των Αντιπροσώπων στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος.
Οι δικαιούμενοι άδειας υποχρεούνται να ενημερώνουν το Διοικητή – Διευθυντή της Μονάδας – Υπηρεσίας τους, πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν η σύγκληση των οργάνων στα οποία συμμετέχουν λαμβάνει χώρα εκτάκτως, οπότε υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως και με το ταχύτερο δυνατό μέσο.
Άδεια απουσίας σε δωρητές μυελού των οστών
Στα μόνιμα στελέχη των ΕΔ χορηγούνται πέντε (5) ημέρες άδεια για συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών και δύο (2) ημερών για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων μέσω αιμοδοσίας.
Ειδική άδεια αιρετών Υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση
Στους αιρετούς Υπαξιωματικούς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναλόγως του αξιώματος που κατέχουν, χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους ή ειδική άδεια διάρκειας τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημερών, κατά περίπτωση.
Ειδικές διατάξεις
Σε µόνιµο στέλεχος στο οποίο δεν χορηγήθηκε µέρος ή όλη η ΚΑ εξ υπαιτιότητας της Υπηρεσίας αποζηµιώνεται για τις ηµέρες αυτές όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Κατά του υπαιτίου της µη χορηγήσεώς της διενεργείται ΕΔΕ και εφόσον προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες ενεργοποιείται η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου.
Ευελπιστούμε στην υιοθέτηση των προτάσεών μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

ΠΗΓΗ : www.militaire.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις