Οδηγός για τις προϋπο­θέσεις συνταξιοδότησης στρατιωτικών


Προϋποθέσεις και όροι με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.

Έναν αναλυτικό οδηγό για τις προϋπο­θέσεις συνταξιοδότησης με τον νόμο Κατρούγκαλου παρουσιάζει το «ΜΑΡΣ». Για στρατιωτικούς που έχουν θεμελιώσει μέχρι 31/12/2010:

• Στην περίπτωση παραίτησης, ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης εί­ναι 24 1/2 έτη υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής θητείας, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργα­νισμό κύριας ασφάλισης.

• Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγμα­τοποιήσει πτητικά εξάμηνά προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρε­σία.

• Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγμα­τοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύ­χιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπε­δίων, στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές προκειμέ­νου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλά­σιος χρόνος υπηρεσίας, απαιτείται 20ετής πλήρης στρα­τιωτική υπηρεσία.

• Για τις μητέρες στρατιωτικούς και τους χήρους ή διαζευγμένους στρατιωτικούς με τρία παιδιά, εφόσον οι τελευταίοι έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκα­νων παιδιών, αρκεί 20ετής πλήρης πραγματική συντάξι­μη υπηρεσία.

• Στην περίπτωση παραίτησης θεμελιώνεται δικαίω­μα σύνταξης εφόσον έχει συμπληρωθεί 15ετής πλήρης συντάξιμη υπηρεσία και έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας για τους άνδρες και το 60ό έτος για τις γυναί­κες. Επίσης, στην περίπτωση ακούσιας απομάκρυνσης ή λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας, απαιτείται 15ετής πλήρης συντάξιμη υπηρεσία.

• Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, απαιτείται ελάχιστος χρό­νος 4 1/2 ετών.

• Στην περίπτωση ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρεσία, δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

Για στρατιωτικούς που θεμελιώνουν από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014:

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010. αυξάνονται, σταδιακά, από 1/1/2011, τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 1/1/2011 και μετά, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής:

Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συν­τάξιμης υπηρεσίας:

• Το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματι­κής συντάξιμης υπηρεσίας.
• Το έτος 2012, απαιτούνται 27 1/2 έτη.
• Το έτος 2013, απαιτούνται 29 έτη.
• Το έτος 2014, απαιτούνται 30 1/2 έτη.

Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2014 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών συντά­ξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού.

Μετά την 1η Ιανουάριου 2015

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμ­πλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Ειδικά για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, γενικά, ανδρών και γυναικών με τρία τουλάχιστον παιδιά, από 1/1/2011 και μετά, αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση), σε 21, 23 και 25 έτη για όσους συμπληρώνουν την 20ετία τα έτη 2011,2012 και 2013, αντίστοιχα.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων διευ­κρινίζονται τα εξής:

α) Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τις προαναφερόμενες ευνοϊκές διατάξεις για όσους έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.

β) Ειδικά για τους στρατιωτικούς, γενικά, που θεμε­λιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2015 και μετά και οι οποίοι απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, με εξαί­ρεση τις περιπτώσεις επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος καταβολής της σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλή­ρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, ή την ημεροχρονολογία κατά την οποία, εάν ο στρατιωτικός δεν είχε απομακρυνθεί από την Υπηρεσία, θα συμπλήρωνε 35ετή πραγματική υπηρεσία.

Εξυπακούεται ότι η σύνταξη θα υπολογισθεί με βά­ση τα έτη της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και όχι με βάση τα 35 έτη. Δηλαδή εάν στρατιωτικός ο οποίος απομακρύνεται από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει συμπληρώσει κατά την απομάκρυνσή του 30 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, η σύν­ταξή του θα του καταβληθεί μετά την παρέλευση 5 ετών, ημεροχρονολογία που θα συμπλήρωνε 35 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, αν είχε παραμείνει στην Υπηρεσία και δεν είχε μεσολαβήσει η απομάκρυνσή του από αυτή.

Η σύνταξή του θα υπολογισθεί με βάση τα 30 έτη της πραγματικής υπηρεσίας του. Εάν ο ανωτέρω στρα­τιωτικός κατά την απομάκρυνσή του από την Υπηρεσία έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του, η σύντα­ξη θα του καταβληθεί μετά την παρέλευση δύο ετών, που θα συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του. Εξυπακούεται ότι εάν κατά την απομάκρυνσή του από την Υπηρεσία έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του, η σύνταξη θα του καταβληθεί άμεσα.

Χρήστος Α. Καπούτσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-22/07/2017)

http://staratalogia.blogspot.gr/2017/08/blog-post_4.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΣΩ TAXISNET! (ΟΔΗΓΙΕΣ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε.Σ.)