Το νέο μισθολόγιο φέρνει μειώσεις στα στελέχη ΕΔ-ΣΑ ...


 Όλες οι αλλαγές στις απολαβές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
 Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το ισχύον σήμερα, λόγω της ενσωμάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος.
• ΕΠΟΠ Λοχίας με 12 χρόνια υπηρεσίας, με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με ένα τέκνο, θα έχει αποδοχές χαμηλότερες κατά 220 ευρώ.
άρθρο από: http://staratalogia.blogspot.gr/2017/08/blog-post_45.html

Από την εγκύκλιο που απέστειλε ο ανα­πληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης σε όλες τις συναρμόδιες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων υπηρεσίες, προκύπτει ότι οι αλλαγές που προ­βλέπει ο νόμος 4472/2017 δεν προκαλούν μειώσεις αποδοχών για όσους δημοσίους λειτουργούς έχουν καταταγεί ή διοριστεί μέχρι 31/12/2016, αλλά μόνο για όσους έχουν καταταγεί/διοριστεί ή κατατάσσονται/διορίζονται από την 1η/1/2017 και μετά.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, με τα άρθρα 123-127 του Ν. 4472/2017, το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώμα­τος αναμορφώνεται, αναδρομικά από την 1η/1/2017, στα εξής σημεία:

1. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατατάσσονται σε τέσσερις μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, τον διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.

 Στην κατηγορία A, στην οποία υπάρχουν 35 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 1.155 έως 4.200 ευρώ τον μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ή από αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών και στα κοινά Σώ­ματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστι­κού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

 Στην κατηγορία Β, στην οποία υπάρχουν 28 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 985 έως 2.445 ευρώ τον μήνα, κατατάσσονται οι υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμε­ων (ΑΣΣΥ), οι αξιωματικοί του ν.6. 649/1970, οι υπαξιωματικοί, οι ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και οι αξιωματι­κοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σω­μάτων Ασφαλείας, καθώς και οι αστυφύλακες, οι πυροσβέ­στες και οι λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

 Στην κατηγορία Γ, στην οποία υπάρχουν 22 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 939 έως 2.109 ευρώ τον μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη με προέλευση από ΕΠΟΠ - ΟΠΥ - ΕΜΘ - ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ' αστυνομικό προσωπικό.

 Στην κατηγορία Δ, στην οποία υπάρχουν 18 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 953 έως 1.686 ευρώ τον μήνα, κατατάσσονται οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Καταργούνται για την πλειοψηφία των αξιωματικών και υπαξιωματικών τα εξής επιδόματα:

 χρόνου υπηρεσίας,
 εξομάλυνσης,
 ειδικής απασχόλησης,
 επιτελικής ευθύνης και
 ειδικών συνθηκών.

3. Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το ισχύον σήμερα, λόγω της ενσωμάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος.

4. Στην πλειοψηφία των αξιωματικών και υπαξιωματικών θα καταβάλλονται πλέον μόνο ο βασικός μισθός και δύο επιδόματα:

 Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, που διαφο­ροποιείται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών.

 Το επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο από τον βαθμό του ταγματάρχη (και αντιστοίχων) και άνω, με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε εγκύκλιο του ΓΛΚ.

5. Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγω­γών.

«Προσωπική διαφορά»

Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος στις 31/12/2016, η διαφορά διατηρείται ως «προσωπική». Για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνεται υπό­ψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνονται υπόψη:

 Το μηνιαίο επίδομα των 100 ευρώ, το οποίο χορηγείται στα στελέχη που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στον Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στο έν­στολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο.

 Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξι­πτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύ­χιων καταστροφέων, δυτών, εκκα­θάρισης ναρκοπεδίων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων, που χρησιμοποιούνται για την ανί­χνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυρο­τεχνουργών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχον­ται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση, η «προσωπική διαφορά» θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.

Τι ισχύει για όσους κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυ­νάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η/1/2017.

Για όσους κατατάχθηκαν για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η/1/2017 μέχρι και σήμερα, οι συνολικές αποδοχές τους, εφόσον με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123- 127 του Ν. 4472/2017 για το νέο μι­σθολόγιο διαμορφώνονται σε χαμηλό­τερα επίπεδα από αυτά που λαμβάνουν σήμερα, θα περικοπούν κατά τα ποσά των αρνητικών διαφορών που προκύ­πτουν, καθώς αυτοί δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά», επειδή δεν ελάμβαναν αποδοχές στις 31/12/2016!

Όσοι θα καταταγούν από εδώ και στο εξής στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας θα λαμβάνουν τις αποδοχές που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του Ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο, χω­ρίς να δικαιούνται την «προσωπική διαφορά».

Παραδείγματα

 Συνταγματάρχης με 29 έως 30 χρόνια υπηρεσίας (κατη­γορία A , κλιμάκιο 10) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγ­γαμος με τρία τέκνα, σε θέση ευθύνης, θα δικαιούται να λαμβά­νει ονομαστικές μεικτές συνολικές αποδοχές ύψους 3.255 ευ­ρώ, έναντι 3.414 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χα­μηλότερες από τις καταβαλλόμενες σήμερα κατά 159 ευρώ!

 Αντισυνταγματάρχης με 27 έως 28 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία A, κλιμάκιο 13) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με τέσσερα τέκνα, χωρίς θέση ευθύνης, θα δι­καιούται να λαμβάνει ονομαστικές μεικτές συνολικές αποδο­χές ύψους 2.905 ευρώ, έναντι 3.036 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από τις ισχύουσες σήμερα κατά 131 ευρώ!

 Ταγματάρχης με 21 έως 22 χρόνια υπηρεσίας (κατηγο­ρία A, κλιμάκιο 20) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγα­μος με δύο τέκνα, χωρίς θέση ευθύνης, θα δικαιούται να λαμ­βάνει ονομαστικές μεικτές συνολικές αποδοχές 2.315 ευρώ, έναντι 2.350 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμη­λότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 35 ευρώ!

 Ταγματάρχης με 19 έως 20 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 22) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με ένα τέκνο, χωρίς θέση ευθύνης, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομα­στικές μεικτές συνολικές αποδοχές 2.155 ευρώ, έναντι 2.203 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του κα­ταβάλλονται σήμερα κατά 48 ευ­ρώ!

 Λοχαγός με 14 χρόνια υπη­ρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 27) με επίδομα ιδιαίτερων συνθη­κών, άγαμος, χωρίς θέση ευθύνης, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομα­στικές μεικτές συνολικές αποδοχές 1.695 ευρώ, έναντι 1.855 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 160 ευρώ!

 ΕΠΟΠ Λοχίας με 12 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Γ΄ κλιμάκιο 18), με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με ένα τέκνο θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μεικτές συ­νολικές αποδοχές 1.439 ευρώ, έναντι 1.659 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 220 ευρώ.

Οι παραπάνω διαφορές αποδοχών θα συνεχίσουν να κα­ταβάλλονται στους δικαιούχους ως «προσωπικές διαφορές».

Χρήστος Α. Καπούτσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-29/07/2017)

http://staratalogia.blogspot.gr/2017/08/blog-post_45.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΣΩ TAXISNET! (ΟΔΗΓΙΕΣ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε.Σ.)