«Παιχνίδια» με τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. Ποια κλείνουν !


 Η κυβέρνηση καταργεί τα ΚΕΝ του Στρατού Ξηράς, αλλά δεν κλείνει τα αντίστοιχα στρατόπεδα.
 Οι στρατεύσι­μοι της 2018 Β’ ΕΣΣΟ θα πε­ράσουν πρώτα από τα 22-23 Σημεία Υποδο­χής Οπλιτών και μετά θα παρουσιαστούν στη μονάδα όπου θα υπη­ρετήσουν τη θητεία τους.

Μια νέα σελίδα στον το­μέα της εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων του Ελληνικού Στρατού ανοί­γει με την κατάταξη των νέων στρατευσί­μων της 2018 Β' ΕΣΣΟ, που θα πραγ­ματοποιηθεί σε λίγες ημέρες, εντός του Μαρτίου, καθώς θα είναι η πρώ­τη σειρά στην οποία οι νεοσύλλεκτοι δεν θα παρουσιαστούν στα έως τώρα γνωστά Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), αλλά στις μονάδες «των πρόσω», στον Έβρο και στα νη­σιά του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, έχει προκαλέσει πολλά αρνητικά σχόλια και συζητήσεις, καθώς τα έως τώρα Κέ­ντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων μπορεί να μη λειτουργούν στο εξής, αλλά δεν θα κλείσουν τα στρατόπε­δα όπου αυτά βρίσκονταν, κίνηση η οποία αποδίδεται στον «πολιτικαντισμό» της πολιτικής ηγεσίας του Πενταγώνου.

Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επιχειρούμενης, υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ, αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία βρί­σκεται σε πλήρη εξέλιξη και επικε­ντρώνεται, λόγω όγκου και αριθμη­τικών μεγεθών, στον Στρατό Ξηράς. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα είναι πλήρης, καθώς καταργούνται μεν τα ΚΕΝ, όπως προαναφέρθηκε, αλλά δεν κλείνουν τα αντίστοιχα στρατόπεδα στις πόλεις ανά την επικράτεια όπου έως τώρα αυτά λειτουργούσαν.

Έτσι -σε καθαρώς πολιτικό επίπεδο- η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει «και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορ­τάτο». Σύμφωνα με πληροφορίες, μά­λιστα, αναζητείται για τα στρατόπεδα αυτά να ανατεθεί κάποια αποστολή, ώστε να δικαιολογηθεί η συνέχιση της παρουσίας τους στις πόλεις όπου εδρεύουν. Για παράδειγμα, καταργείται μεν το ΚΕΝ του Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) στη Θήβα, αλλά το στρατόπεδο θα παραμείνει για να πραγματο­ποιεί την εκπαίδευση των... εξ αναβο­λής της κάθε σειράς ή θα υπάρχουν διάφορες μονάδες επιστρατευόμενες κ.λπ.

ΜΕΤΡΑ

Σύμφωνα με αυτά που θα ισχύσουν από τον Μάρτιο, οι στρατεύσιμοι της 2018 Β’ ΕΣΣΟ θα περάσουν πρώ­τα από τα 22-23 Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), όπου θα παραμεί­νουν επί 2-3 ημέρες προκειμένου να εξεταστούν από τους γιατρούς, να κά­νουν τα εμβόλιά τους και να λάβουν τα είδη ρουχισμού και τα άλλα είδη που θα χρεωθούν και θα χρησιμοποι­ήσουν στη διάρκεια της θητείας τους. Ακολούθως, θα λάβουν φύλλο πορεί­ας ο καθένας τους για μία μονάδα ανά σχηματισμό, που πέραν της κα­νονικής της αποστολής θα λειτουρ­γεί και ως ΚΕΝ. Για παράδειγμα, η 95 ΑΔΤΕ της Ρόδου, που είναι αρμόδια για την άμυνα των Νότιων Δωδεκα­νήσων, θα υποδεχτεί όλους τους νε­οσύλλεκτους σε μία μονάδα της και μετά την εκεί βασική τους εκπαίδευση και ορκωμοσία αυτοί θα μοιρα­στούν σε όλες τις μονάδες του σχη­ματισμού. Το ίδιο βεβαίως θα συμβεί σε Κω, Χίο, Σάμο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Κρήτη κ.λπ.

Επ’ αυτού του σημείου, ειδικοί (πρώ­ην στρατιωτικοί) εγείρουν το θέμα τού κατά πόσο θα μπορούν οι μονά­δες αυτές, ο διοικητής και τα στελέχη τους να λειτουργούν τόσο πραγματοποιώντας την καθημερινή αποστολή μιας πολεμικής μονάδας «των πρόσω», όσο ταυτοχρόνως και ως ΚΕΝ εκπαιδεύοντας νεοσύλλεκτους, λέγοντας χαρακτηριστικώς: «Δεν χωρούν δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη». Αυτό είναι βέβαια θέμα, αλλά είναι δι­αφορετικό ζήτημα, καθώς σε κάθε πε­ρίπτωση η αλλαγή αυτή πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί για κάποιο διάστημα και στη συνέχεια να μελετηθούν τα όποια αποτελέσματα και να ληφθούν τα όποια διορθωτικά μέτρα χρειάζονται. Αυτό όμως δεν σχετίζεται με τις διαμαρτυρίες των τοπικών «πολιτικών παραγόντων», που πιέζουν να μη φύγουν τα ΚΕΝ καθαρά για οικονομικούς και ψηφοθηρικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληρο­φορίες, δεν θα κλείσουν και τα 13 ΚΕΝ του Στρατού Ξηράς, αλλά θα παραμείνουν το Κέντρο Εκπαίδευ­σης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής και το Κέ­ντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) στον Αυλώνα Αττικής. Θα κλείσουν όλα τα άλλα περιφερειακά ΚΕΝ, όπως του Ναυπλίου, της Καλαμάτας, της Λαμίας, της Άρτας και του Μεσολογγίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του κλεισίματος των διάφο­ρων ΚΕΝ, δεν επηρεάζονται τα δύο άλλα κέντρα εκπαίδευσης, του Πολε­μικού Ναυτικού στον Σκαραμαγκά (Κ.Ε. «Παλάσκας») και της Πολεμι­κής Αεροπορίας στην Τρίπολη (124 ΠΒΕ), τα οποία και παραμένουν ως μοναδικά για κάθε κλάδο. 


Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-lsblav@gmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-16/02/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

http://staratalogia.blogspot.gr/2018/02/blog-post_98.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις